Algemene voorwaarden

Lego® is een trademark van de Lego® Group. Stapel-Gek is geen affiliatie van de Lego® Group en wordt niet door deze gesponsord of ondersteund.

1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten en andere handelingen die betrekking hebben op diensten die worden aangeboden via stapel-gek.nl. De contractpartners van de klant zijn Floris en Pauline Hoogendijk, Zevenheuvelenweg 18, 6561ES Groesbeek, hierna “aanbieder” genoemd. Stapel-Gek is een handelsnaam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder De Baken, KvK nummer: 24461369.

De tussen de aanbieder en de klant gemaakte afspraken vloeien uitsluitend voort uit de volgende voorwaarden, de privacyverklaring en de verhuurbevestiging. Afwijkende of aanvullende voorschriften van de klant zijn niet van toepassing, zelfs als de aanbieder er niet uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen aanbieder en klant zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de huurovereenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door aanbieder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2 Onderwerp van de voorwaarden

Deze voorwaarden regelen de verhuur van gebruikte goederen, hierna “goederen” genoemd, via de website stapel-gek.nl.

3 Huurovereenkomst en verzending of afhaling van goederen

Totstandkoming van de overeenkomst:

a. Bestelling: 

Het aanbod van de goederen op de website kan zonder opgaaf van redenen en zonder vooraankondiging worden gewijzigd. 

Het bestelproces dat leidt tot het sluiten van een overeenkomst omvat de volgende stappen:

  1. Keuze van goederen
  2. Goederen in de winkelmand plaatsen
  3. Voer het factuur- en afleveradres in
  4. Selectie van de betalingsmethode
  5. Keuze van verstrekkingswijze

De klant doet alleen een bindend aanbod tot het afsluiten van een huurovereenkomst door op de knop “Afrekenen” te klikken. Voorafgaand krijgt de klant de details van zijn bestelling te zien in een overzicht. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van onze orderbevestiging per e-mail. Gebeurt dit niet binnen drie kalenderdagen, dan wordt de huuraanvraag van de klant als afgewezen beschouwd, d.w.z. de klant is niet langer gebonden aan de huuraanvraag. De aanbieder heeft het recht de huuraanvraag zonder opgaaf van redenen af te wijzen.

b. Klant- en registratiegegevens:

De klant verzekert dat alle gegevens die hij verstrekt bij de registratie of bestelling (bv. Naam, adres, e-mailadres, bankgegevens) correct zijn en dat hij geen gegevens van derden heeft gebruikt. De klant verbindt zich ertoe de aanbieder onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van de gegevens. De klant is aansprakelijk voor misbruik van de registratiegegevens door derden voor zover hij daarvoor verantwoordelijk is. Dit kan ook betekenen dat hij verplicht is gebruiksvergoeding te betalen voor goederen die hij niet zelf heeft besteld. 

Ons privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens van de gebruiker die tijdens de registratie worden verzameld.

c. Verstrekking of overdracht van de goederen:

Als de goederen via de website worden besteld, worden de goederen pas verstrekt nadat de klant de huur heeft betaald. Zolang niet aan de voorwaarde van succesvolle betaling is voldaan, heeft de aanbieder het recht om de goederen achter te houden. De betaalde huur gaat pas in als de goederen aan de klant worden geleverd.

4. Begin huur, contractduur, beëindiging

Indien de klant de goederen via de website heeft gehuurd, begint de huurperiode met de verstrekking van de goederen aan de klant, hierna te noemen “verstrekking”, en indien de termijn wordt verlengd met het verstrijken van de oorspronkelijke huurperiode of verlenging. De huurperiode kan maximaal 2 weken per item worden verlengd. 

De duur van de huur van goederen is steeds minimaal 2 weken.

Als er meerdere huurcontracten zijn tussen de aanbieder en de klant en de aanbieder heeft recht op buitengewone opzegging zonder opzegging om een ​​gewichtige reden, dan kan hij ook de andere huurcontracten zonder opzegging beëindigen als hij de andere huurcontracten niet kan nakomen, zoals wegens grove ontrouw van de kant van de klant. 

Dit is vooral het geval wanneer de klant:

  • opzettelijk een huurartikel heeft beschadigd;
  • schade aan het gehuurde object opzettelijk bij de aanbieder verzwijgt of probeert te verhullen;
  • opzettelijk schade toebrengt aan de aanbieder; Of
  • een huurobject gebruikt bij of voor strafbare feiten.

De beëindiging moet schriftelijk gebeuren. Indien de aanbieder een huurovereenkomst opzegt, is de klant verplicht de verhuurgoederen met alle toebehoren onmiddellijk aan de aanbieder te retourneren. Vooruitbetalingen worden niet terugbetaald, ongeacht wanneer de klant het apparaat retourneert.

5. Leveringsvoorwaarden

Indien de klant de goederen via de website heeft gehuurd, zijn de volgende leveringsvoorwaarden van toepassing. 

Het product wordt bij de aanbieder opgehaald of bij de klant geleverd op het door de klant opgegeven woonadres. De aanbieder heeft het recht om in redelijke mate deelleveringen te doen. 

Indien de aanbieder bij het verwerken van de bestelling constateert dat het door de klant bestelde product ondanks zorgvuldige inventarisatie niet leverbaar is, wordt de klant hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en komt er geen overeenkomst tot stand. Als de aanbieder eerder de bestelling van de klant heeft aanvaard via de huurbevestiging, heeft de aanbieder het recht om zich terug te trekken. Eventueel gedane betalingen worden direct terugbetaald. 

Indien partijen zijn overeengekomen dat de aanbieder artikel aan de klant zal bezorgen, zal de aanbieder ernaar streven het huurobject op de overeengekomen leveringsdatum en binnen het aangegeven tijdvak te bezorgen. Indien de aanbieder om welke reden dan ook het gehuurde artikel niet tijdig aan het adres van de klant aflevert, zal de klant geen recht hebben op vergoeding van schade ten gevolge van het niet tijdig bezorgen van het gehuurde door de aanbieder. Als de aanbieder niet verantwoordelijk is voor een blijvende belemmering van de levering, in het bijzonder overmacht of niet-levering door zijn eigen leverancier, heeft de aanbieder het recht om zich terug te trekken uit een overeenkomst met de klant. De klant wordt onmiddellijk geïnformeerd en ontvangen diensten, met name betalingen, worden terugbetaald. 

De klant draagt ​​de kosten voor levering aan en retournering van zijn woonadres (zie onder 7).  Zowel afhalen en inleveren van de goederen bij aanbieder als levering en retournering aan het woonadres van de klant vinden plaats op vaste weekdagen. Aanbieder bevestigt de verstrekkingsdatum en -tijdvak per e-mail. Klant verbindt zich ertoe om aanbieder onverwijld op de hoogte te stellen indien de afspraak door klant niet nagekomen kan worden. Indien bij aflevering en/of retournering aan het woonadres van de klant op de overeengekomen datum/tijdvak niemand thuis is, zullen extra huurkosten en/of reiskosten in rekening gebracht worden.

De aanbieder kan deze overeenkomst, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant verplichting(en) uit deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt. De klant is hierbij van rechtswege in gebreke en dient alle nog lopende verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst onverminderd na te komen.

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven bij verhuur eigendom van de aanbieder.

Tijdens de huurperiode mag de klant niet toestaan ​​dat een derde de goederen gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de aanbieder, in het bijzonder mag hij ze niet verkopen, weggeven, verhuren of uitlenen. 

De klant is verplicht de goederen voor de duur van de huur vrij te houden van rechten van derden.

De klant mag de goederen niet wijzigen, anders dan door normaal en volgens overeenkomst beoogd gebruik. De klant heeft geen recht op vergoeding van kosten voor door hem aangebrachte wijzigingen. De aanbieder heeft het recht om de oorspronkelijke staat na het einde van het contract op kosten van de klant te herstellen.

7. Tarieven

Voor het huren van goederen dient eerst een lidmaatschap te worden betaald van € 20,00 per jaar. Deze termijn wordt niet automatisch verlengd. Er is geen opzegtermijn en het lidmaatschap verloopt van rechtswege, tenzij de klant aangeeft deze te willen verlengen. Vroegtijdig opzeggen resulteert niet in restitutie van het lidmaatschapsbedrag of een deel daarvan.

Voor het huren van de goederen brengt de aanbieder huurtarieven in rekening. De hoogte van de huurtarieven staat vermeld bij het aanbod op de website. Alle huurtarieven zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. 

Naast de huurtarieven kunnen er extra kosten zijn afhankelijk van de wijze van verstrekking. De vaste kosten voor de levering of retournering aan het woonadres van de klant bedragen € 4,00 per enkele reis binnen een straal van 30 kilometer van het vestigingsadres van de aanbieder. Binnen een straal van 100 kilometer bedragen de vaste kosten voor levering of retournering € 9,00 per enkele reis. Voor bepaling hiervan wordt de kortste route van adres tot adres op Google Maps gehanteerd.

Als de klant de goederen aan de aanbieder retourneert zonder de door de aanbieder verstrekte accessoires samen met de goederen (bijvoorbeeld instructies) of als de goederen onvolledig zijn, is de klant verplicht om op verzoek van de leverancier de ontbrekende accessoires en onderdelen onverwijld terug te bezorgen. Indien de klant ondanks een verzoek van de aanbieder het ontbrekende accessoire of onderdeel niet onverwijld, maar uiterlijk binnen één week retourneert, staat het de aanbieder vrij om de restwaarde van het ontbrekende accessoire of onderdeel op te vragen, die wordt berekend op basis van de actuele marktwaarde (nieuwe aanschafprijs als vermeld op www.brickscout.com), en deze bij de klant in rekening te brengen. 

8. Betalingsvoorwaarden

De klant heeft alleen de volgende betalingsmogelijkheden: elektronische betaling via IDEAL. 

De gebruiksvergoedingen en eventuele kosten voor aanvullende dienstverlening dienen vooraf door de klant te worden betaald, ongeacht de daadwerkelijke gebruiksduur van het artikel, en worden niet terugbetaald als de klant het artikel terugstuurt naar de aanbieder vóór het einde van de contractperiode. Er bestaat geen recht op gedeeltelijke terugbetaling of krediet.

Indien betaling van verlenging van de huurperiode na de schriftelijk afgesproken termijn nog niet is voldaan, zal er een compensatie rente van 3% per maand worden betaald door de klant. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant. De aanbieder kan naast deze kosten tevens nakoming of vervangende schadevergoeding vorderen. Stapel-Gek is gerechtigd een bedrag van € 10,00 per sommatie aan administratiekosten in rekening te brengen.

9. Klantverantwoordelijkheid 

Bij het in ontvangst nemen van de goederen, althans onverwijld daarna, dient de klant zorgvuldig het gehuurde op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien de klant daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking zowel telefonisch als schriftelijk aan de aanbieder te melden. Gebreken, die de klant niet tijdig heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade.

Het gebruik van de goederen door de klant dient zorgvuldig te geschieden, waarbij de mogelijke schade tot een minimum wordt beperkt. Houd de goederen buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Bepaalde onderdelen van een huurobject, zoals ramen en wielen, kunnen voorgemonteerd geleverd worden en dienen ook als zodanig weer ingeleverd te worden na de huurperiode. Onderdelen die de klant lastig met de bijgeleverde tool kan demonteren, mag achterwege gelaten worden en overgelaten worden aan de aanbieder. 

In geval van enige schade of andere waardevermindering van het verhuurobject tijdens de huurperiode is de klant verplicht om de aanbieder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van alle details van de gebeurtenis die tot de schade aan het object heeft geleid. 

In geval van schade aan de goederen en andere schendingen van het tussen de klant en de aanbieder gesloten huurcontract, is de klant principieel aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

De klant wordt aansprakelijk gehouden ongeacht of hij aan verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde artikel, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de klant een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven.

10. Teruggave van het huurobject

De huurovereenkomst eindigt wanneer de overeengekomen contractperiode afloopt. De klant is verplicht de goederen inclusief accessoires terug te bezorgen aan het door de aanbieder opgegeven adres of deze voor retournering ter beschikking te stellen. De klant dient het artikel te retourneren in de staat waarin het is ontvangen, tenzij overeengekomen is dat gebruik gemaakt wordt van de afbreekservice. In dat geval dient de klant het artikel zodanig te demonteren dat dit zonder risico op schade door de vervoerder te transporteren is.

Als de klant het artikel blijft gebruiken nadat de overeengekomen huurperiode is verstreken, wordt de huurrelatie geacht met nog een week te zijn verlengd, waarbij het in de webwinkel getoonde tarief voor een verlenging van de huur met 1 week en eventuele bijkomende vervoerskosten in rekening wordt gebracht. 

11. Garantie, aansprakelijkheid

Het wettelijke aansprakelijkheidsrecht voor gebreken is van toepassing, tenzij hieronder anders vermeld.

12. Ontheffing van aansprakelijkheid van de aanbieder

Het huurobject is gedurende de looptijd van de huurovereenkomst voor risico van de klant. De aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook ontstaan welke het artikel na de in ontvangstneming door de klant mocht oplopen, noch voor indirecte schade. Voor schade die aan de klant of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van het huurobject zou kunnen ontstaan, is de aanbieder evenmin aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg zou zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van het bestaan van een constructiefout in goederen. 

De klant ontslaat de aanbieder van alle aanspraken die derden tegen de aanbieder kunnen doen gelden wegens oneigenlijk, niet-contractueel of illegaal gebruik van het verhuurobject. In dat geval zal de klant de aanbieder vergoeden voor alle schade die de aanbieder lijdt als gevolg van oneigenlijk, niet-contractueel of illegaal gebruik, inclusief eventuele juridische verdedigingskosten. De gebruiker stelt de aanbieder onmiddellijk op de hoogte als derden claims indienen vanwege het oneigenlijke, niet-contractuele of illegale gebruik van de goederen en ondersteunt de aanbieder bij de juridische verdediging.

13. Gebruik van de website

De aanbieder wijst er nadrukkelijk op dat het gebruik van webservices risico’s met zich meebrengt. Dit geldt in het bijzonder voor gevaren veroorzaakt door het verzenden van malware, spamming (ongevraagde verzending van reclamemails), diefstal van wachtwoorden, elektronische inbraken, evenals manipulatie, hacking en andere vormen van ongeoorloofde openbaarmaking van gebruikersgegevens, intimidatie en vervalsing worden opgeroepen. De aanbieder zal redelijke inspanningen leveren om deze risico’s te minimaliseren. Dit is geen betalingsverplichting. Gebruik van de website is op eigen risico. 

Onderhoudswerkzaamheden, retrofits of upgrades, fouten of “bugs” en andere oorzaken of omstandigheden kunnen leiden tot onderbrekingen of fouten in de werking van het platform. De aanbieder zal technische storingen binnen de technische mogelijkheden direct verhelpen.

14. Klantenservice

Onze klantenservice is bereikbaar van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur via 06-17338783 of via info@stapel-gek.nl.

15. Wijzigingen

De aanbieder heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, tenzij essentiële bepalingen van de contractuele relatie (met name type en omvang, duur, beëindiging) zijn opgenomen. De gewijzigde voorwaarden worden uiterlijk zes weken voordat deze van kracht worden op de website aan de klant meegedeeld. De wijzigingen worden als goedgekeurd beschouwd als de klant er niet binnen zes weken na publicatie bezwaar tegen heeft gemaakt. De aanbieder zal de klant afzonderlijk informeren over de mogelijkheid van bezwaar en het naleven van de deadline. Als het recht van bezwaar wordt uitgeoefend, worden de wijzigingen geen onderdeel van het contract en loopt het contract ongewijzigd door.

16. Toepasselijk recht

Op de voorwaarden en de contractuele relatie tussen de aanbieder en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die over of naar aanleiding van de huurovereenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.