Privacybeleid

Privancybeleid Stapel-Gek. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stapel-Gek verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van Stapel-Gek of om een andere reden persoonsgegevens aan Stapel-Gek verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

P.J.H. Hoogendijk

Handelend onder de naam: 
Stapel-Gek
Zevenheuvelenweg 18 
6561ES Groesbbeek
KVK nummer: 24461369

En is bereikbaar via info@stapel-gek.nl

2. Welke gegevens verwerkt Stapel-Gek en voor welk doel?

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum
  • adresgegevens woonadres
  • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  • ID-bewijs en laatste bankafschrift

2.2 Stapel-Gek verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Inzage in het ID-bewijs en adresregel laatste bankafschrift bij aangaan lidmaatschap en eerste verhuur aan jou;
  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en communicatie over het aflopen daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
  • Je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van informatie over diensten en activiteiten van Stapel-Gek;
  • Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, bestellingen, borg en overige afgenomen diensten af te wikkelen.

3. Bewaartermijn
Stapel-Gek verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee maanden na afloop van dit lidmaatschap. 

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stapel-Gek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stapel-Gek gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Stapel-Gek kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stapel-Gek zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stapel-Gek je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via info@stapel-gek.nl

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.